ഭരണഘടനയുടെ 370-ാം അനുച്ഛേദം അസാധുവാക്കിയത് ശരിയായ നടപടിയാണോ?

ഭരണഘടനയുടെ 370-ാം അനുച്ഛേദം അസാധുവാക്കിയത് ശരിയായ നടപടിയാണോ?

Videos

പൊളിച്ചെഴുതാം ഈ ചിന്താഗതികൾ: മാതാപിതാക്കൾ സജ്ജരാകണം മുലയൂട്ടൽ ശക്തമാക്കണം

മുലയൂട്ടലിന്റെ പ്രാധാന്യം വിളിച്ചോതാനാണ് എല്ലാവർഷും ആഗസ്റ്റ് 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ഒരാഴ്ചക്കാലം മുലയൂട്ടൽ വാരമായി ലോകമെമ്പാടും ആചരിക്കുന്നത്.